Kết quả kỳ kiểm tra TSHNLS kỳ 2 năm 2023

Ngày 27 tháng 11 năm 2023 Liên đoàn Luật sư Việt Nam công bố Kết quả kỳ kiểm tra TSHNLS kỳ 2 năm 2023. Theo kết quả trên, tỷ lệ thí sinh đạt trong kỳ kiểm tra như sau:

Khu vực miền Bắc:

+ Đạt: 330 thí sinh chiếm 40,29%

+ Không đạt + Bỏ thi: 489 thí sinh chiếm: 59,71%

Khu vực miền Nam:

+ Đạt: 752 thí sinh chiếm 44,34%

+ Không đạt + Bỏ thi: 944 thí sinh chiếm: 55,66%

Dưới đây là bảng thống kê điểm số của từng thí sinh, vui lòng tham khảo:

KHU VỰC MIỀN BẮC

KHU VỰC MIỀN NAM