Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Đo đạc và bản đồ là lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật sử dụng các thiết bị, phương pháp để thu nhận, xử lý thông tin nhằm xác định các đặc trưng hình học và thông tin thuộc tính của các đối tượng địa lý ở mặt đất, lòng đất, mặt nước, lòng nước, đáy nước, khoảng không ở dạng tĩnh hoặc biến động theo thời gian và biểu thị bề mặt trái đất dưới dạng mô hình thu nhỏ bằng hệ thống ký hiệu theo các quy tắc toán học nhất định. Hoạt động đo đạc và bản đồ bao gồm Hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; Hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành và Hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ mục đích quốc phòng.

Hoạt động đo đạc và bản đồ là hoạt động đòi hỏi chuyên môn và độ chính xác cao, do vậy Chính phủ yêu cầu những tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép con do Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam cấp. Sau đây, chúng tôi xin tư vấn cho quý tổ chức nắm được quy trình để cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định.

I. Danh mục các hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có giấy phép

1.Khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ.

2.Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

3.Xây dựng lưới trọng lực, thiên văn, tọa độ, độ cao.

4.Chụp ảnh, quét địa hình từ máy bay.

5.Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình.

6.Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển.

7.Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính.

8.Thành lập bản đồ hành chính.

9.Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính.

10.Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ.

11.Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý.

12.Thành lập bản đồ chuyên đề; át-lát địa lý.

13.Khảo sát địa hình; đo đạc công trình.

14.Kiểm định các thiết bị đo đạc.

II.Điều kiện xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Để được hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, các tổ chức doanh nghiệp cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh; có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp.

b) Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như sau:

+ Một (01) kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ một (01) năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác;

+ Bốn (04) nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ.

c) Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong định mức kinh tế d) Kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép.

III.Trình tự thực hiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Việc cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được chia thành hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Đối với các tổ chức có vốn nhà nước

Bước 1. Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nộp một bộ hồ sơ tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Bước 2. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ cho đầy đủ, việc yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

Bước 3. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức.

Trường hợp 2: Đối với các tổ chức vốn tư nhân

Bước 1. Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc đối tượng quy định tại Trường hợp 1 nộp một bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi tổ chức có trụ sở chính.

Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho đầy đủ, việc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

Bước 3. Trong thời hạn năm  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do đồng thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

IV.Thành phần, số lượng hồ sơ xin cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Mẫu số 1a: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ);

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng;

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ;

– Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ.

Trên đây là quy định của Nhà nước về trình tự thủ tục và điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, vui lòng gọi đến hotline trên màn hình để được Luật sư tư vấn trực tiếp. Trân trọng.