Công an bắt bạc có được quyền tịch thu xe của con bạc dùng để đi đến nơi đánh bạc không?

Luật sư cho hỏi công an bắt nhóm đánh bạc có quyền tịch thu cả xe của con bạc để xung công không hay chỉ được tịch thu tiền trên chiếu bạc ạ?

Trả lời:

Theo Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc bao gồm:

“a) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc;

b) Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc;

c) Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc”.

Căn cứ vào quy định trên, đối với câu hỏi của bạn, để xác định được công an bắt nhóm đánh bạc có quyền tịch thu xe của con bạc không, cần xác minh được chiếc xe này có mục đích dùng vào đánh bạc hay không. Trường hợp mà chiếc xe của con bạc được xác minh là không sử dụng vào mục đích đánh bạc thì sẽ không được coi là hiện vật dùng để đánh bạc. Theo đó, chiếc xe này sẽ không được xung công.

Ngược lại, chiếc xe của con bạc được xác minh là sử dụng vào mục đích đánh bạc thì được coi là hiện vật dùng để đánh bạc, công an có thể tịch thu và xử lý theo quy định của pháp luật.