Lập nhiều di chúc thì di chúc nào có hiệu lực?

Luật sư cho hỏi, khi một người lập nhiều di chúc ở các mốc thời gian khác nhau thì di chúc nào có hiệu lực ạ?

Trả lời:

Khoản 5 Điều 643 BLDS 2015 quy định về hiệu lực của di chúc như sau: “Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực”.

Mặt khác, Điều 640 BLDS 2015 quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc như sau:

“1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ”.

Theo các quy định trên, nếu cá nhân để lại nhiều bản di chúc đối với 1 tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực. Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc cũ bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ, tức di chúc cũ sẽ không còn hiệu lực pháp luật.