Đóng bảo hiểm bao nhiêu lâu trước khi sinh thì được hưởng “thai sản”?

Luật sư cho hỏi đóng bảo hiểm bao nhiêu tháng thì được hưởng chế độ thai sản ạ? Em mới làm công ty được 1 tháng, tháng 11 bắt đầu đóng bảo hiểm mà tháng 5 năm sau e sinh thì có được hưởng chế độ thai sản không ạ?

Trả lời:

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi”.

Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:  Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội; khoản 3 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này”.

Để được hưởng chế độ thai sản thì bạn cần đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Bạn mới làm công ty được 1 tháng, tháng 11 bắt đầu đóng bảo hiểm. Bạn dự sinh vào tháng 5 năm sau cho nên khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh được xác định từ tháng 5 năm trước đến tháng 4 năm sau. Trong khoảng thời gian này bạn đóng bảo hiểm đủ 6 tháng thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.