Căn cứ cưỡng chế thi hành án dân sự theo quy định hiện hành

Được quy định tại Điều 70 LTHADS, căn cứ cưỡng chế THA bao gồm:

Thứ nhất, người phải THA phải thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định. Bản án, quyết định được quy định tại Điều 1 LTHADS bao gồm: bản án, quyết định dân sự; hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự; phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án; quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành và phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại.

Thứ hai, quyết định THA do Thủ trưởng cơ quan THADS ban hành theo yêu cầu của người được THA hoặc chủ động ra quyết định THA trong trường hợp có các khoản thuộc diện chủ động thi hành.

Thứ ba, quyết định cưỡng chế THA, trừ trường hợp bản án, quyết định đã tuyên kê biên, phong tỏa tài sản, tài khoản và trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án. Nếu Toà án đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời kê biên tài sản và cơ quan THADS đã ra quyết định THA, thực hiện việc kê biên tài sản, sau đó bản án, quyết định của Toà án tuyên kê biên tài sản thì thực chất là tiếp tục duy trì việc kê biên tài sản nên cơ quan THADS xử lý tài sản đã kê biên mà không ra quyết định kê biên tài sản nữa. Trường hợp thi hành quyết định khẩn cấp tạm thời theo Điều 130 LTHADS thì trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định THA, CHV phải áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế theo quy định của LTHADS tại khoản 1 Điều 130 LTHADS.

Trường hợp người phải THA cư trú hoặc có tài sản ở địa phương khác thì tuỳ từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ quan THADS ra quyết định uỷ thác cho cơ quan THADS nơi người đó cư trú hoặc nơi có tài sản tổ chức thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trong trường hợp này, nếu đã thu được tiền, tài sản do cơ quan THADS thực hiện việc thi hành quyết định khẩn cấp tạm thời đó thì không ra cưỡng chế THA. Nếu chưa thu được tiền, tài sản thì CHV áp dụng biện pháp cưỡng chế THA nào phù hợp với từng vụ việc cụ thể.