Công ty phá sản có được hưởng chế độ thai sản không?

Em có bầu được 6 tháng mà cty phá sản có được hưởng thai sản không?

  • Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2014

  • Giải đáp:

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản là:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

…”

Trường hợp nếu trong thời gian 12 tháng trước khi sinh mà bạn đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 6 tháng trở lên thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, không phụ thuộc vào việc công ty bạn làm việc có phá sản hay không. Do đó, sau khi sinh con, nếu bạn có đủ điều kiện trên thì bạn có thể làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản.