Điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

Để áp dụng biện pháp cưỡng chế THADS, cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định:

Thứ nhất, người phải THA phải thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định được đưa ra thi hành của Tòa án, quyết định của trọng tài, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc phải nộp phí THA.

Thứ hai, người phải THA có điều kiện THA nhưng không tự nguyện THA và người có thẩm quyền THA đã xác minh và khẳng định là người phải THA có đủ điều kiện THA.

Thứ ba, đã hết thời gian tự nguyện THA mà người phải THA không tự nguyện THA hoặc chưa hết thời gian tự nguyện THA nhưng để ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc trốn tránh nghĩa vụ THA được quy định tại khoản 2 Điều 45 LTHADS.

Từ những điều kiện trên, cho thấy biện pháp cưỡng chế THADS chỉ được áp dụng khi người phải THA có nghĩa vụ phải thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và có thái độ, hành vi không tự nguyện thi hành mặc dù có điều kiện THA. Có điều kiện THA được hiểu là trường hợp người phải THA có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ THA (khoản 6 Điều 3 LTHADS). Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 LTHADS, thời hạn tự nguyện THA là 10 ngày, kể từ ngày người phải THA nhận được quyết định THA hoặc được thông báo hợp lệ quyết định THA.