Điều kiên, trình tự thủ tục hoãn thi hành án dân sự

Cho em hỏi muốn hoãn thi hành án dân sự thì nộp đơn đến đâu?

TRẢ LỜI:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014.

Thứ nhất, hoãn thi hành dân sự là gì?

Hoãn thi hành án dân sự là chuyển việc thi hành bản án hoặc quyết định dân sự của Tòa án sang thời điểm khác muộn hơn so với thời điểm đã định sẵn.Việc hoãn thi hành án do Thủ trưởng cơ quan thi hành án đã ra quyết định thi hành án quyết định bằng văn bản trong một số trường hợp pháp luật quy định.

Thứ hai, các trường hợp hoãn thi hành án dân sự?

Căn cứ theo quy định tại khoản 21 điều 1 Luật Thi hành án dân sự 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi hành án dân sự 2008 như sau:

Điều 1.

Điều 48. Hoãn thi hành án

  1. Sửa đổi, bổ sungkhoản 1 Điều 48như sau:

“1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp sau đây:

a) Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án;

b) Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định;

c) Đương sự đồng ý hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác;

d) Tài sản để thi hành án đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật này; tài sản được kê biên theo Điều 90 của Luật này nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm;

đ) Việc thi hành án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 170 và khoản 2 Điều 179 của Luật này;

e) Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận;

g) Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án theo quy định tại Điều 54 của Luật này chưa thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;

h) Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 104 của Luật này.”

Như vậy, khi thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có quyền hoãn thi hành án dân sự.

Thứ ba, trình tự thủ tục nộp đơn hoãn thi hành án dân sự?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 48 Luật Thi hành dân sự 2008 như sau:

Điều 48. Hoãn thi hành án

2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít nhất 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế thi hành án đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế. Trường hợp cơ quan thi hành án nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít hơn 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có quyền quyết định hoãn thi hành án khi xét thấy cần thiết.”

Mặt khác căn cứ khoản 1 điều 332 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 332. Hoãn, tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

  1. Người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án có quyền yêu cầu hoãn thi hành bản án, quyết định để xem xét việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Việc hoãn thi hành bản án, quyết định được thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự.”

          Như vậy, xét về Yêu cầu hoãn thi hành án dân sự: Người có thẩm quyền kháng nghị gửi văn bản yêu cầu hoãn thi hành án dân sự tới cơ quan thi hành án dân sự. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định của Toà án chỉ được yêu cầu hoãn thi hành án một lần để xem xét kháng nghị nhằm tránh hậu quả không thể khắc phục được.

         Do đó, nếu bạn là đương sự trong vụ án dân sự muốn hoãn thi hành án dân sự thì bạn cần làm đơn yêu cầu và gửi đến người có thẩm quyền kháng nghị giải quyết vụ án. Cụ thể, ở đây người có thẩm quyền kháng nghị là Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Viện trưởng VIện kiểm sát nhân dân cấp cao theo phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

         Sau khi bạn làm đơn xin hoãn thi hành án dân sự thì các chủ thể trên khi nhận được đơn yêu cầu của bạn sẽ xem xét trong các trường hợp cụ thể đủ điều kiện, sau đó gửi văn bản yêu cầu hoãn thi hành án dân sự tới cơ quan thi hành án dân sự. Và thủ trưởng cơ quan thi hành dân sự tùy vào tình hình thực tế ra quyết định hoãn hay không hoãn thi hành án dân sự.

Về thời gian thực hiện việc hoãn thi hành án dân sự được quy định tại khoản 2 điều 48 Luật Thi hành án dân sự 2008 như sau:

“2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít nhất 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế thi hành án đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế. Trường hợp cơ quan thi hành án nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít hơn 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có quyền quyết định hoãn thi hành án khi xét thấy cần thiết.

Thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định không quá 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án.

3. Thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì phải ra ngay quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền.”

Trên đây là những tư vấn của Công ty chúng tôi về Thủ tục, Thẩm quyền và nơi tiếp nhận đơn yêu cầu hoãn thi hành án dân sự, mong sẽ hữu ích với bạn đọc.