Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Kế toán 2015
  • Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định các đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng, trừ các trường hợp sau:

“Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.”

Do đó, nếu doanh nghiệp của bạn không phải là các đơn vi kế toán trong các lĩnh vực nhà nước nói trên, cũng không phải là các doanh nghiệp siêu nhỏ thì bắt buộc công ty phải có kế toán trưởng. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì phải bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Theo quy định tại Điều 54 Luật Kế toán 2015, Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

– Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

– Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

– Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng khác nhau và phù hợp với từng loại đơn vị kế toán. (được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP)