Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự

Để việc thực hiện cưỡng chế THADS nhanh chóng đạt hiệu quả, cần phải thực hiện theo trình tự thủ tục chặt chẽ. Thủ tục thực hiện một vụ cưỡng chế THADS như sau:

* Ra quyết định cưỡng chế

Theo Điều 45 LTHADS: “hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này, người phải THA có điều kiện THA mà không tự nguyện THA thì bị cưỡng chế”. Sau khi hết thời hạn tự nguyện THA, người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế, trừ trường hợp bản án, quyết định đã tuyên kê biên, phong toả tài sản, tài khoản và trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án.

* Lập kế hoạch cưỡng chế

Quy định tại Điều 72 LTHADS, CHV sẽ lập kế hoạch cưỡng chế THA trong trường hợp cần huy động lực lượng. Kế hoạch cưỡng chế THA có các nội dung chính: Tên người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế; Biện pháp cưỡng chế cần áp dụng; Thời gian, địa điểm cưỡng chế; Phương án tiến hành cưỡng chế; Yêu cầu về lực lượng tham gia bảo vệ cưỡng chế; Dự trù chi phí cưỡng chế. Kế hoạch cưỡng chế phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức cưỡng chế và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cưỡng chế THA. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch, yêu cầu của CHV.

Về chi phí cưỡng chế THA: Trước khi tổ chức cưỡng chế THA, CHV phải lập kế hoạch cưỡng chế THA hoặc dự trù chi phí cưỡng chế trong trường hợp không phải lập kế hoạch cưỡng chế, trình Thủ trưởng cơ quan THADS phê duyệt (điểm b khoản 1 Điều 45 Nghị định 62/2015/NĐ-CP). CHV dự trù chi phí cưỡng chế và thông báo cho người phải THA biết ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày cưỡng chế đã được ấn định, trừ trường hợp cần thiết phải cưỡng chế ngay (khoản 4 Điều 73 LTHADS). Trên cơ sở dự trù chi phí cưỡng chế, kế hoạch cưỡng chế được phê duyệt, CHV làm thủ tục tạm ứng kinh phí cho hoạt động cưỡng chế từ nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước giao cho cơ quan THADS, trừ trường hợp đương sự tự nguyện nộp tạm ứng chi phí cưỡng chế.

* Tiến hành cưỡng chế

Tiến hành cưỡng chế được thực hiện tại nơi có tài sản hoặc đối tượng cần cưỡng chế. Trước khi thực hiện việc cưỡng chế theo kế hoạch và quyết định cưỡng chế đã ấn định, người có thẩm quyền THA chủ trì phổ biến toàn bộ kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, từng người, nêu các tình huống có thể xảy ra và biện pháp xử lý các tình huống đó; Chuẩn bị đầy đủ các biên bản, văn bản cần sử dụng trước khi tiến hành cưỡng chế, các phương tiện, điều kiện liên quan đã dự kiến phục vụ tốt cho việc cưỡng chế. Người có thẩm quyền THA chủ trì điều hành toàn bộ quá trình cưỡng chế, kịp thời xử lý mọi tình huống đã dự kiến trong kế hoạch và tình huống phát sinh diễn ra trong quá trình cưỡng chế cho đến khi kết thúc việc cưỡng chế.

Trên đây là một số phân tích của Công ty Luật Vilaco, Anh/chị nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Hotline để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tốt nhất. Trân trọng cảm ơn!