Con dâu có được hưởng thừa kế của bố mẹ chồng không?

Luật sư cho hỏi con dâu có được hưởng tài sản thừa kế không?

  • Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự 2015
  • Giải đáp:

Trường hợp 1: Cha mẹ chồng có để lại di chúc hợp pháp

Di chúc được xác định là di chúc hợp pháp thì việc chia thừa kế đối với phần di sản của người chết để lại được thực hiện theo di chúc.

Căn cứ theo Điều 626 BLDS 2015 thì người để lại di sản có quyền lập di chúc phân chia phần di sản của mình cho bất cứ ai. Như vậy, nếu di chúc mà cha mẹ chồng để lại có chỉ định con dâu được hưởng một phần di sản của họ để lại sau khi chết thì con dâu được hưởng thừa kế đúng phần di sản mà ông bà đã chỉ định trong di chúc. Nếu di chúc mà cha mẹ chồng để lại không có nội dung chỉ định con dâu được thừa kế di sản mà họ để lại sau khi chết thì con dâu không được thừa kế.

TH2: Cha mẹ chồng để lại di chúc nhưng di chúc không hợp pháp hoặc không để lại di chúc

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 650, Bộ luật dân sự 2015 thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong các trường hợp như sau:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Trong trường hợp cha mẹ chồng có để lại di chúc nhưng di chúc không hợp pháp hoặc không để lại di chúc thì phần di sản thừa kế mà họ để lại sẽ được chia theo pháp luật.

Cụ thể theo Điều 651, Bộ luật dân sự 2015 quy định cụ thể về thứ tự hàng thừa kế theo pháp luật:

– Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

– Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

– Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Như vậy, con dâu sẽ không được hưởng phần di sản thừa kế theo pháp luật do con dâu không thuộc các đối tượng trong hàng thừa kế theo quy định trên.

Tóm lại, con dâu sẽ được hưởng phần di sản thừa kế chỉ khi trong di chúc có chỉ định bạn là người được hưởng.