Dịch vụ bảo vệ có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu

Tại Luật Đấu thầu năm 2013, Đơn vị (là doanh nghiệp nhà nước) nhận thấy phạm vi điều chỉnh của Luật này có các hoạt động đấu thầu như sau: Lựa chọn cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua bán hàng hóa, xây lắp. Tại Điều 4 – Phần Giải thích từ ngữ có quy định về các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ phi tư vấn nhưng đều không thấy nói đến dịch vụ bảo vệ.

Đề nghị hỗ trợ tư vấn về việc xác định gói dịch vụ bảo vệ có thuộc phạm vi điều chỉnh và thực hiện theo Luật Đấu thầu năm 2013 hay không?

Trả lời:

Đối với yêu cầu tư vấn của nêu trên, VILACO có ý kiến tư vấn về mặt nguyên tắc như sau:

– 1. Quy định pháp lut liên quan:

– Điều 1 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về phạm vi điều chỉnh như sau:

Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thu; trách nhim ca các bên có liên quan và các hoạt động đấu thu, bao gm:

  1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

  1. b) Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

đ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;”

  1. Lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;”.

– Khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định như sau: Trường hợp lựa chọn đấu thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước; thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.”

– Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về các dịch vụ tư vấn như sau:

“Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.”

– Khoản 9 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về dịch vụ phi tư vấn như sau:

“Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn.”

– Khoản 11 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định như sau: “Dự án đầu tư phát triển (sau đây gọi chung là dự án) bao gồm: chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị; dự án, đề án quy hoạch; dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, điều tra cơ bản; các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác.”

– Khoản 2 Điều 2 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về đối tượng áp dụng Luật Đấu thầu như sau:

“1. Tổ chc, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 1 ca Lut này.

  1. Tổ chc, cá nhân có hoạt động đấu thu không thuc phạm vi điều chnh ca Lut này được chọn áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật này, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật nêu trên:

(i) Hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013 bao gồm: Hoạt động lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công…; Hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án…

(ii) Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013 thì được la cháp dụng theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Đấu thầu năm 2013, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế

(iii) Trường hợp doanh nghiệp nhà nước lựa chọn đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp nhà nước phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế;

(iv) Dịch vụ phi tư vấn1 là một hoặc một số hoạt động được quy định tại Khoản 9 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 nêu trên.

  1. Đối vi tình huống nêu trên:

– Do Đơn vị là doanh nghiệp nhà nước nên đối chiếu với Điều 1 Luật Đấu thầu năm 2013, các hoạt động lựa chọn nhà thầu tại Đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013 bao gồm các hoạt động sau: (i) Hoạt động lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; (ii) Hoạt động lựa chọn nhà thầu mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; (iii) Hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án. Trong các hoạt động trên, theo quan điểm của Phòng PC&TT thì việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013.

– Căn cứ quy định pháp luật về đấu thầu được trích dẫn tại Mục 1, dịch vụ tư vấn

được giải thích bao gồm các hoạt động được quy định tại Khoản 8 Điều 4 Luật

Đấu thầu năm 2013. Tại khái niệm này không liệt kê dịch vụ tư vấn bao gồm

dịch vụ bảo vệ, do đó dịch vụ bảo vệ không thuộc dịch vụ tư vấn. Tại Khoản 9 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 giải thích về dịch vụ phi tư vấn, theo đó không có nội dung liệt kê về dịch vụ bảo vệ, tuy nhiên tại phần giải thích này có nội dung quy định… “hoạt động khác không phi là dch vụ tư vấn”. Vì vậy, theo quan điểm của PC&TT, dịch vụ bảo vệ có thể được xác định là dịch vụ phi tư vấn.

– Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu năm 2013, nếu Đơn vị lựa chọn đấu thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ (dịch vụ phi tư vấn) để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Đơn vị thì phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế2. Trường hợp Đơn vị lựa chọn áp dụng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 đối với hoạt động thuê nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ thì phải tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và quy định pháp luật liên quan, đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (Khoản 2 Điều 2 Luật Đấu thầu năm 2013).

Trên đây là nội dung tư vấn về mặt nguyên tắc của VILACO. Để được tư vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0974 451 886.