Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng

Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 với nhiều nội dung quan trọng như: Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN, theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Quản lý thuế 2006, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán năm. Tuy nhiên, theo điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 cho phép cá nhân được nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hay thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ một trăm hai mươi (kéo dài thêm 01 tháng so với Luật Quản lý thuế 2006). Bài viết dưới đây, Công ty chúng tôi xin tư vấn cho quý khách hàng toàn bộ quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân, và cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng.

I.Những đối tượng phải làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

1.Cá nhân làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 khi có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán thuế TNCN

Các cá nhân có thu nhập chịu thuế, tiền lương thực hiện quyết toán thuế trong trường hợp:

Nếu có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm;

Nếu số thuế thu nhập cá nhân đã nộp bị thừa và có đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo;

Cá nhân thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo;

Cá nhân nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại VN phải khai báo thuế trước khi xuất cảnh;

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà có thu nhập vãn lai ở các nơi khác bình mà bình quân lương tháng không quá 10 triệu và đã được trả thu nhập, khấu trừ tại nguồn theo tỷ lệ 10% mà không có yêu cầu thì không được quyết toán với phần thu nhập này.

2.Tổ chức chi trả thu nhập tiền lương, tiền công thực hiện khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Theo quy định của pháp luật, các tổ chức chi trả thu nhập tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền cả trong trường hợp có phát sinh khấu trừ thuế hay không.

Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của tổ chức cũ thì doanh nghiệp trước khi chuyển đổi không phải khai quyết toán thuế đếnthời điểm có quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và không cấp chứng từ khấu trừ thuế đối với người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới, bên tiếp nhận thực hiện khai quyết toán thuế theo quy định.

Đối với doanh nghiệp chi trả thu nhập có chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi, giải thể, phá sản theo quy định thì phải quyết toán thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ chậm nhất ngày 45 kể từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để làm cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

II.Cá nhân có được ủy quyền làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 không?

Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà cá nhân có thể:

Ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020;

Ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức khác thực hiện khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020;

Trực tiếp thực hiện thủ tục khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Cụ thể như sau:

1.Trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Cá nhân được ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 trong trường hợp sau:

Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, làm việc tại tổ chức chi trả thi nhập và có ủy quyền cho tổ chức đó thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (áp dụng cả trường hợp có thu nhập vãn lai ở nơi khác và có bình quân thu nhập dưới 10 triệu/tháng và đã được trừ đủ thuế thu nhập 10% mà không có yêu cầu quyết toán phần thu nhập này).

Trường hợp người lao động được điều chuyển sau khi tổ chức lại doanh nghiệp và có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên có ủy quyền cho tổ chức đó thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (áp dụng cả trường hợp có thu nhập vãn lai ở nơi khác và có bình quân thu nhập dưới 10 triệu/tháng và đã được trừ đủ thuế thu nhập 10% mà không có yêu cầu quyết toán phần thu nhập này).

Trường hợp người lao động được điều chuyển trong cùng một hệ thống (tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ – con,..).

2.Trường hợp cá nhân không được ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Các trường hợp cá nhân không được ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 khi:

Tổ chức chi trả thu nhập đã cấp chứng từ thuế TNCN (trừ khi tổ chức chi trả thu nhập đã thu hồi, hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã cấp)

Cá nhân không còn làm việc tại tổ chức chi trả thu nhập tại thời điểm làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, có thu nhập vãn lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (tính cả trường hợp chưa đến mức khấu trừ hoặc đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ)

Cá nhân có thu nhập và có hơp đồng lao động từ 03 tháng trở lên ở nhiều nơi.

Cá nhân chỉ có thu nhập vãn lai đã khấu trừ thuế tỷ lệ 10%.

Cá nhân chưa có mã số thuế.

Cá nhân cư trú có thu nhập và được xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.

III. Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 qua mạng.

1.Hồ sơ thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Trong bài viết này, chúng tôi hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thực hiện trong trường hợp cá nhân không được ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập tiền lương, tiền công.

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 gồm có:

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (trường hợp có người phụ thuộc)

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (của các nguồn thu nhập)

Chứng từ giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng minh của người phụ thuộc

2.Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Để nộp hồ sơ cần thực hiện 02 bước sau:

a) Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 qua mạng

Thực hiện theo trình tự sau:

Khai tờ khai qua phần mềm  HTKK hoặc khai trực tiếp qua mạng tại trang Thuedientu.gov.vn

Nộp tờ khai quyết toán thuế và bảng kê giảm trừ gia cảnh (nếu có) cho cơ quan thuế qua mạng cũng tại trang web trên.

b) Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế

Sau khi đã nộp tờ khai qua mạng, bạn đem các hồ sơ đã chuẩn bị ở trên để nộp tại cơ quan thuế.

c.Dịch vụ thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020, hoàn thuế thu nhập cá nhân

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 và hoàn thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân có nhu cầu trong thời gian sớm nhất và chi phí rẻ nhất.

Các thông tin khách hàng cần cung cấp:

Thông tin mã số thuế cá nhân

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Giấy tờ chứng minh đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.