Các trường hợp hoãn phiên tòa dân sự sơ thẩm?

Luật sư cho hỏi khi nào thì Tòa được quyền hoãn phiên tòa dân sự sơ thẩm?

TRẢ LỜI:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Tố tụng Dân sự 2015.

Căn cứ theo quy định tại điều 233 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 như sau:

Điều 233. Thời hạn hoãn phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa

 1. Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 56, khoản 2 Điều 62, khoản 2 Điều 84, Điều 227, khoản 2 Điều 229, khoản 2 Điều 230, khoản 2 Điều 231 và Điều 241 của Bộ luật này. Thời hạn hoãn phiên tòa là không quá 01 tháng, đối với phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn là không quá 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.”

Thứ nhất, về căn cứ hoãn phiên tòa dân sự sơ thẩm như thế nào?

Theo quy định trên thì trong một số trường hợp Hội đồng xét xử sẽ đưa ra quyết định hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm:

 • TH1: Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 56 BLTTDS 2015 quy định như sau:

Điều 56. Quyết định việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án

 1. Tại phiên tòa, việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án do Hội đồng xét xử quyết định sau khi nghe ý kiến của người bị yêu cầu thay đổi….Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa.”
 • TH2: Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 62 BLTTDS 2015 như sau:

Điều 62. Quyết định việc thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên

Trường hợp phải thay đổi Kiểm sát viên thì Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa.”

 • TH3: Căn cứ theo quy định tại khoản 3 điều 84 BLTTDS 2015 như sau:

Điều 84. Quyết định việc thay đổi người giám định, người phiên dịch

Trường hợp phải thay đổi người giám định, người phiên dịch thì Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Hội đồng giải quyết việc dân sự ra quyết định hoãn phiên tòa, phiên họp.”

 • TH4: Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 227 BLTTDS 2015 như sau:

Điều 227. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

 1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.”

Như vậy, trong trường hợp tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất nhưng đương sự hoặc người đại diện hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ vắng mặt thì HĐXX ra quyết định hoãn phiên tòa.

Điều 227. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

 1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa,…”

Đối với trường hợp Tòa án đã triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vì lí do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà đương sự hoặc ng đại diện hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa.

 • TH5: Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 229 BLTTDS 2015 như sau:

Điều 229. Sự có mặt của người làm chứng

 1. Trường hợp người làm chứng vắng mặt thì Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử hoặc hoãn phiên tòa.

Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa nếu việc vắng mặt của người làm chứng tại phiên tòa gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết khách quan, toàn diện vụ án.”

 • TH6: Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 230 BLTTDS 2015
 • TH7: Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 231 BLTTDS 2015
 • TH8: Căn cứ theo quy định tại điều 241 BLTTDS 2015 như sau:

Điều 241. Xem xét, quyết định hoãn phiên tòa khi có người vắng mặt

Khi có người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa mà không thuộc trường hợp Tòa án phải hoãn phiên tòa thì chủ tọa phiên tòa phải hỏi xem có ai đề nghị hoãn phiên tòa hay không;….”

Các trường hợp hoãn phiên tòa sơ thẩm đều liên quan đến đương sự hoặc những người có tham gia tố tụng khác vắng mặt hoặc phải thay đổi hoặc triệu tập hợp lệ nhưng không có mặt vì những lí do theo pháp luật đã quy định.

Thứ hai, về thời điểm hoãn phiên tòa?

Quyết định hoãn phiên tòa dân sự sơ thẩm của Tòa án diễn ra trước khi bắt đầu phiên tòa sơ thẩm và dựa trên những căn cứ phát sinh theo quy định tại điều 233 BLTTDS 2015.

Thứ ba, xét về hình thức hoãn phiên tòa?

Việc “hoãn phiên tòa” phải ra Quyết định hoãn phiên tòa bằng văn bản và Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên và thông báo công khai tại phiên tòa; đối với người vắng mặt thì Tòa án gửi ngay cho họ quyết dịnh đó, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp. Cụ thể căn cứ theo quy định tại khoản 3 điều 233 BLTTDS 2015 như sau:

“3. Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên và thông báo công khai tại phiên tòa; đối với người vắng mặt thì Tòa án gửi ngay cho họ quyết định đó, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.”