Trên 18 tuổi có được tự đổi tên mình không?

Năm nay em 20 tuổi, e có thể tự đổi tên được không ạ?

TRẢ LỜI:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Hộ tịch 2014.
  • Bộ luật Dân sự 2015.

Thứ nhất, về quyền thay đổi họ tên của cá nhân:

Căn cứ điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 28. Quyền thay đổi tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Như vậy, bạn có quyền được thay đổi họ tên vì bạn đã 20 tuổi (được coi là Người thành niên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ) nếu bạn thuộc một trong các trường hợp được quy định theo khoản 1 điều 28 trên. Quyền thay đổi họ tên là quyền tự do của cá nhân, tùy thuộc vào ý chí của bạn nếu bạn muốn thay đổi vì những lý do như trên.

Thứ hai, quy trình thủ tục thay đổi họ tên theo pháp luật Hộ tịch như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 26 Luật Hộ tịch 2014 như sau:

Điều 26. Phạm vi thay đổi hộ tịch

  1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

Như vậy, khi bạn muốn thay đổi họ tên của mình theo tên họ trong giấy đăng kí khai sinh thì bạn cần tuân thủ theo trường hợp được xác định đủ điều kiện để thay đổi họ tên.

Mặt khác căn cứ theo quy định tại điều 28 Luật Hộ tịch 2014 như sau:

Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

  1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.”

Vậy nên, khi bạn yêu cầu đăng ký thay đổi tên họ trong hộ tịch thì cần nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch và khi xem xét đủ cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự thì cơ quan đăng kí hộ tịch tại nơi bạn cư trú sẽ ghi vào sổ hộ tịch sự thay đổi họ tên của bạn.